ਬੋਰਨਿਓ ਕੀ ਹੈ ?

ਬੋਰਨਿਓ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਈਟ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੱਕੜੀ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਈਟਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੋਰਨਿਓ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਡਾਂ, ਲਾਰਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਪਨਪਦੇ ਅਤੇ ਲਾਰਵਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਿੰਗ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੌਢ ਮਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਦਾ ਮਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।

ਬੋਰਨਿਓ ਹਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਰਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਉਪਰਾਂਤ ਮੀਂਹ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਬਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੋਰਨਿਓ - ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ


Sumitomo borneo Pack shot and icon

ਨਵੀਂ ਖੋਜ - ਮਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੱਕੜੀ ਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਨਿਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੱਕੜੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾਮਾਈਟਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰਦਾਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੋਰਨਿਓ ਮਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਡਾਂ, ਲਾਰਵਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਢ ਮਾਦਾ ਮਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ| ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੋਰਨਿਓ ਅਤਿ ਚੁਨਿੰਦਾ ਮੱਕੜੀ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬੋਰਨਿਓ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀਤਵਚਾ ਵਿੱਚ ਵੜਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੀਤਰਫ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਮਾਈਟਦੇ ਅੰਡੇ, ਲਾਰਵਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਰਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੋਰਨਿਓਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੋਰਨਿਓਇੱਕ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੱਕੜੀ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗਦਾਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੀਵਿਧੀ: ਬੋਰਨਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਈਟਿਨ (ਕਾਰਬੋਹਾਇਡੇਟ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਟ ਦੇ ਲਾਰਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੀ ਆਵਰਣ ਪੂਰੀਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੋਰਨਿਓ - ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਣ ਦੀ ਵਿਧੀ


ਮਾਤਰਾ - ਚਾਹ: 160 ਮਿਲੀ/ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਫਲ / ਸਬਜ਼ੀਆਂ: 160 ਮਿਲੀ/ਏਕੜ

ਸਮਾਂ - ਬੋਰਨਿਓ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਮਾਈਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਰੰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3-5/ਪੱਤਾ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਪੇ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ - 500 ਲਿਟਰ/ ਹੇਕਟੇਅਰ

ਸਾਵਧਾਨਿਆਂ -

ਬੋਰਨਿਓ ਦਾ ਸਪ੍ਰੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਮੱਕੜੀ ਨਾਸ਼ਕ ਹਰ ਪੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਬੋਰਨਿਓ ਦਾ ਸਪੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਟਸਦੀ ਗਿਣਤੀ 3-5/ਪੱਤਾਹੋ, ਤੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨਿਓ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਨਾ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਨਿਓ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਨਿਓ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਹਰਿਆਣਾ - 9729058141

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9041912200

ਪੰਜਾਬ - 7015538543

ਬਿਹਾਰ - 8295449292

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ - 7999544266

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ - 9051277999

ਉੜੀਸਾ - 9437965216

ਕਰਨਾਟਕ - 9620450266

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9949104441

ਤੇਲੰਗਾਨਾ - 9949994797

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਨਿਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਜ ਕਰੋ *

*Your privacy is important to us. We will never share your information

Safety Tips: Safety Tip

***The information provided on this website is for reference only. Always refer to the product label and the leaflet for full description and instructions for use.
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ