ਹਾਰੂ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੋਗ ਜਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਲੀ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਰੂ ਨਵੇਂ ਜਮਾਨੇਦੀਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜਦੀਦਵਾਈ। ਹਾਰੂ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਅਨੌਖੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਟੇਬੂਕੋਨਾਜੋਲ ਹੈ। ਹਾਰੂ ਨਵੇਂ ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉੱਲੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਸਲ ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ - ਹਾਰੂ


Sumitomo Haru Pack shot and icon

ਹਾਰੂ ਰੋਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰੂ ਬੂਟੇਦੀਸਰੰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪੈਕੇ, ਸੰਪਰਕਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਫਬਣਕੇ ਉੱਲੀਦੀਹਰਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰੂ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰਦੀਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰੂ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਯਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇਵੱਧਵੀਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਰੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਘੁਲਦਾ ਹੈ

ਹਾਰੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?


ਹਾਰੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ - ਛਿੱਟੇ ਲਈ 500 ਗ੍ਰਾਮ/ਏਕੜ, ਸਪੇ ਲਈ 350 ਗ੍ਰਾਮ/ਏਕੜ

ਹਾਰੂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ - ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ।

ਹਾਰੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ - ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਹਾਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਰਤੋਂ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਹਰਿਆਣਾ - 9729058141

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9041912200

ਪੰਜਾਬ - 7015538543

ਬਿਹਾਰ - 8295449292

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ - 7999544266

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ - 9051277999

ਉੜੀਸਾ - 9437965216

ਕਰਨਾਟਕ - 9620450266

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9949104441

ਤੇਲੰਗਾਨਾ - 9949994797

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਜ ਕਰੋ *

*Your privacy is important to us. We will never share your information

Safety Tips: Safety Tip

***The information provided on this website is for reference only. Always refer to the product label and the leaflet for full description and instructions for use.
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ