ਪਾਈਕਲੋਮ ਕੀ ਹੈ ?

ਪਾਈਕਲੋਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਤੇਲੇ ਅਤੇ ਚੇਪੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਤੇਲੇ ਅਤੇ ਚੇਪੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਈਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੈ।

ਨਰਮੇ ਦੇ ਰਸਚੂਸਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ (ਅੰਡੇ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼) ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ

ਪਾਈਕਲੋਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ


Sumitomo pyclome Pack shot and icon

ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਤੇਲੇ ਅਤੇ ਚੇਪੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਈਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੈ।

ਪਾਈਕਲੋਮ SE ਫੋਰਮੁਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਈਕਲੋਮ ਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਈਲੋਮ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਰਾ - ਭਰਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਈਕਲੋਮ ਟਾਂਸਲੇਮਿਨਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤੀ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਰਸਚੂਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਰਮੇ ਦੇ ਰਸਚੂਸਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ (ਅੰਡੇ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼) ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ

ਪਾਈਕਲੋਮ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਤੇਲੇ ਅਤੇ ਚੇਪੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ


Sumitomo pyclome

Sumitomo pyclome

Sumitomo pyclome

ਪਾਈਕਲੋਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?


ਮਾਤਰਾ - ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ : 500-600 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ - ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਤੇਲੇ ਅਤੇ ਚੇਪੇ ਦਿਖਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ - ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ (ਠੰਡੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾਕੇ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਕਲੋਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਕਲੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਹਰਿਆਣਾ - 9729058141

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9041912200

ਪੰਜਾਬ - 7015538543

ਬਿਹਾਰ - 8295449292

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ - 7999544266

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ - 9051277999

ਉੜੀਸਾ - 9437965216

ਕਰਨਾਟਕ - 9620450266

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9949104441

ਤੇਲੰਗਾਨਾ - 9949994797

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਕਲੋਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਜ ਕਰੋ *

*Your privacy is important to us. We will never share your information

Safety Tips:Safety Tip

***The information provided on this website is for reference only. Always refer to the product label and the leaflet for full description and instructions for use.
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ